REGULAMIN POLA BIWAKOWEGO „POD MOSTEM” firmy KAJAKER

Zasady pobytu

 1. Pole namiotowe jest miejscem wypoczynku w zgodzie z naturą.
 2. Odpoczywając, dbamy o spokój własny oraz innych biwakowiczów.
 3. Przebywając na terenie pola biwakowego należy przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności, zabrania się:
  a. rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia poza miejscami wyznaczonymi ,
  b. używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej,
  c. jeżdżenia kładem bądź motocyklem na terenie pola biwakowego,
  d. innych czynności, które mogłyby zagrażać zdrowiu bądź życiu pozostałych użytkowników pola biwakowego.

 

Przepisy porządkowe

 1. Cisza nocna obowiązuje od 23:00 do 7:00.
 2. Każdy przebywający powinien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku.
 3. Dzieci przebywające na terenie pola biwakowego powinny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób dorosłych.
 4. Na polu biwakowym obowiązuje segregacja śmieci.
 5. Za zwierzęta przebywające na polu biwakowym odpowiadają w pełni ich właściciele.

 

Postanowienia końcowe

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze,
  biżuteria, sprzęt, itp.)pozostawione i należące do użytkowników.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty na zdrowiu, wypadki.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem żywiołów.
 4. Przebywanie na polu biwakowym „Pod mostem” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z właścicielem pola biwakowego „Pod mostem” w razie nieobecności pod nr telefonu:
  511 719 959 lub 694 104 451
 6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 2. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może
  dokonywać tylko gospodarz pola biwakowego „Pod Mostem”.
 3. Nie należy polewać kamieni nadmierną ilością wody – powstająca para może poparzyć.
 4. Nie wolno dotykać ani nic kłaść na piecu i kamieniach.
 5. Nie wolno wchodzić do sauny po spożyciu alkoholu, narkotyków lub silnie działających leków.
 6. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby których dolegliwości nie stanowią
  przeciwwskazań do korzystania z sauny. Przeciwwskazaniami ogólnymi są:
  a) choroby serca, naczyń krwionośnych, choroby tarczycy,
  b) klaustrofobia, epilepsja, astma,
  c) ciąża, menstruacja,
  d) podeszły wiek, silne osłabienie, ostre infekcje.
 7. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 8. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 9. Przed wejściem do sauny należy dokładnie umyć i osuszyć ciało.
 10. Nie należy siadać bezpośrednio na powierzchniach drewnianych, należy siedzieć na własnym suchym ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna z części ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
 11. W saunie należy poruszać się ostrożnie, gdyż podest i podłoga mogą być śliskie. Należy powoli i ostrożnie przemieszczać się pomiędzy ławami wyższymi i niższymi.
 12. Na terenie sauny zabrania się:
  a) wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
  b) wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  c) wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków, palenia papierosów, e-papierosów,
  d) hałasowania, nieobyczajnego – obraźliwego zachowania.
 13. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie i na odpowiedzialność dorosłego opiekuna. Rodzice lub opiekunowie odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 14. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości
  użytkowanego pomieszczenia.
 15. O zakończeniu seansu należy poinformować gospodarzy.
 16. Korzystanie z sauny odbywa się zawsze na własną odpowiedzialność użytkownika i jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.

REGULAMIN SPŁYWÓW KAJAKOWYCH

§1 Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w spływie jest złożenie przez uczestnika pisemnego Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem spływu (Umowa o wypożyczenie sprzętu), stanie zdrowia pozwalającym na udział w spływie, przyjęciu opieki i odpowiedzialności materialnej za powierzone przez wypożyczalnię Kajaker mienie (sprzęt: kajaki, wiosła, kamizelki i inne). Za osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną Oświadczenie składa Opiekun Prawny lub osoba upoważniona zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 2. Uczestnik spływu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym Oświadczeniu, które składa do celów związanych z obsługą i realizacją spływu, którego dotyczy Oświadczenie.
 3. Osoby mające ukończone 16 lat, a nie będące osobami pełnoletnimi mogą brać udział w spływie, pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekuna na udział w spływie na własną odpowiedzialność lub znajdować się pod jego opieką.
 4. Osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w spływie jedynie pod opieką rodzica lub uprawnionego opiekuna ponoszącego odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika.
 5. Uczestnicy spływu zobowiązani są do :
  A. Przestrzegania Regulaminu spływów wypożyczalni kajaków Kajaker
  B. Przestrzegania przepisów: prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony środowiska, przepisów w zakresie pożarowym.
  C. Przestrzegania przepisów o obowiązku przebywania w wodzie w kajaku w prawidłowo założonym sprzęcie ratunkowym (kamizelka asekuracyjne, kapok) podczas udziału w spływie w czasie całego okresu pożyczenia (najmu) sprzętu. Przepis ten dotyczy również czasu i czynności wykonywanych podczas wchodzenia lub wychodzenia z kajaka.
  E. Przestrzegania zasad zachowania na wodzie i pływania w kajaku, a w szczególności:
  a) Nie pozostawienia sprzętu (kajaków) bez opieki;
  b) Zajmowania jedynie bezpiecznego, dopuszczalnego miejsca w kajaku i przyjmowania właściwego położenia ciała podczas pobytu w nim, a w szczególności;
  1) nie wolno pływać siedząc na burtach lub na wierzchu kajaka.
  2) nie wolno pływać stojąc.
  3) nie wolno stawać w kajaku bez niezbędnej, logicznie umotywowanej konieczności.
  F. Zdania sprzętu pływającego (kajaków, kamizelek asekuracyjnych, kapoków, wioseł i innych) w stanie nieuszkodzonym i czystym.
  G. Udzielanie pomocy uczestnikom na trasie spływu w razie potrzeby.
  H. Nie zanieczyszczania trasy spływu.
  I. Nie spożywania napojów alkoholowych oraz nie nadużywania napojów zawierających niewielką ilość alkoholu w odpowiednim okresie przed lub podczas spływu. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA WODZIE I PODCZAS CAŁEGO OKRESU TRWANIA SPŁYWU.
  J. Nie spożywania środków i materiałów odurzających oraz o działaniu zmieniającym świadomość (narkotykopodobnym) w odpowiednim czasie przed lub podczas spływu. Uczestnicy, którzy według oceny organizatorów znajdują się w stanie odurzenia lub euforii lub innym wskazującym na zachwianie zdolności zachowań odpowiedzialnych oraz właściwej oceny sytuacji, nie będą wypuszczani na wodę. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków odurzających tak zwanych dopalaczy oraz innych substancji modyfikujących, nawet krótkotrwale, świadomości człowieka na wodzie;
 6. Uczestnik spływu odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez siebie lub osoby niepełnoletnie będące pod jego opieką w czasie trwania spływu.
  a) zagubione (połamane) wiosło – koszt 100 zł
  b) zagubienie kajaka dwuosobowego/ jednoosobowego – koszt 2000 zł
  c) zagubienie kamizelki – koszt 50 zł
  d) zagubienie, połamanie beczki – koszt 30 zł
 7. Organizator nalicza opłatę transportową za dowóz uczestników po spływie w przypadku:
  a) nie dopłynięcia uczestników na koniec etapu w czasie określonym na danym odcinku przez organizatora;
  b) przepłynięcia miejsca zakończenia spływu.
 8. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy lub osób pozostających pod jego opieką, innym osobom lub w mieniu innych osób.

 

§2 Obowiązki wypożyczalni kajaków Kajaker

 1. Wypożyczalnia zapewnia odpowiedni sprzęt pływający: kajaki, wiosła oraz kamizelki asekuracyjne (ratunkowe) dla każdego uczestnika spływu.
 2. Wypożyczalnia dostarcza na miejsce rozpoczęcia spływu sprzęt pływający i ratunkowy.
 3. Wypożyczalnia odbiera po skończonym spływie wypożyczony sprzęt.
 4. Jeżeli pracowników wypożyczalni nie ma na miejscu wypadku, który wydarzył się na miejscu spływu, wówczas po otrzymaniu informacji o zdarzeniu podejmuje z niezbędną starannością wszelkie możliwe czynności by udzielić pomocy przed medycznej w możliwie najkrótszym czasie.

 

§3 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu , służą do realizacji umowy wynajmu kajaków z osprzętem.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Adam Nowak prowadzący działalność gospodarczą wypożyczalnia kajaków KAJAKER Adam Nowak Stara Dąbrowa 19 76-231 Damnica.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

 

§4 Postanowienia końcowe

 1. Wypożyczalnia kajaków Kajaker nie odpowiada za jakiekolwiek straty materialne lub moralne poniesione przez uczestników spływu i wyrządzone przez nich osobom trzecim;
 2. wypożyczalnia kajaków Kajaker nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uczestnika, który nie będzie przestrzegał warunków niniejszego regulaminu spływu;
 3. Osoby ,które nie będą przestrzegać Regulaminu lub norm współżycia społecznego mogą być pozbawione udziału w spływie. Decyzje podejmuje wypożyczalnia kajaków Kajaker lub osoby przez niego upoważnione. Osobom pozbawionym udziału w spływie nie przysługuje zwrot poniesionych przez nich kosztów
 4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Wypożyczalni kajaków Kajaker.